Millilige, maşgala mukaddesligine bagyşlandy

2023-nji ýylyň noýabr aýynyň 3-ne Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde ýaşlary maşgala durmuşyna taýýarlamak, ýaşlaryň maşgalalarynyň arasynda nika bozulmalarynyň öňüni almak maksady bilen, “Maşgalam – baş galam” ady bilen millilik, maşgala mukaddesligi barada wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň “Türkmennebit” Döwlet Konserniniň şahamçasy bilen bilelikde guralan bu duşuşygy ýaşuly nesliň wekilleri, hukuk goraýjy edaralaryň we saglyk ulgamynyň işgärleri çagyryldy. Duşuşykda çykyş edenler ýaşlar üçin, ýaş maşgalalar üçin döredýän mümkinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyza, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza minnetdarlyk sözlerini aýtdylar.

Paýlaş

Salgymyz:

Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, 
Atamyrat Annanyýaz ogly köçesiniň 11-nji jaýy.
11, Atamyrat Annanyýaz ogly street
Balkanabat city, Balkan province.
г.Балканабат, ул. Атамурада Аннаниязоглы дом 11.

Telefon belgiler:
3-12-20, 7-01-25, 7-01-26